Onderzoek meetinstrument Regiodeal Noordoost Fryslân

Onderzoek meetinstrument Regiodeal Noordoost Fryslân

12 JUNI 2019

In 2018 hebben 42 vertegenwoordigers van overheden, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen in Noordoost Friesland de Regiodeal ondertekend. De Regiodeal is een samenwerking tussen deze partners met als doel het stimuleren van het Bruto Regionaal Product, de werkgelegenheid en innovatie in de regio. De economische impuls die voortkomt uit de Regiodeal fungeert als een oplossing voor de huidige vergrijzing en krimp. Er wordt door de partners, de regio zelf en de Rijksoverheid veel geld geïnvesteerd in het uitvoeren van de Regiodeal en de daarbij horende Versnellingsagenda. Voor de partners en de Rijksoverheid is het belangrijk dat het geïnvesteerde geld op een juiste manier geïnvesteerd wordt en bijdraagt aan de doelstelling van de Regiodeal.

Het doel van dit onderzoek is het samenstellen van een rapport met daarin een meetinstrument die relevante criteria biedt op het gebied van de programmalijn Innovatie en Ondernemerschap. Ook biedt dit onderzoek een meetinstrument waarmee ANNO samen met de Fryske Akademy in de toekomst kan aantonen dat het verkregen geld van het Rijk en de partners heeft bijgedragen aan de vitaliteit van de regio. Voor dit onderzoek is de volgende hoofdvraag geformuleerd: “Welk meetinstrument is het best bruikbaar om de voortgang van de Regiodeal te monitoren en de uitkomsten van de Regiodeal te beoordelen?”

Om de hoofdvraag te beantwoorden zijn de volgende deelvragen opgesteld:

  1. Welke dataverzamelingsmethodes moeten gebruikt worden voor het meetinstrument?
  2. Welke schalen kunnen het beste gehanteerd worden in dit onderzoek?
  3. Hoe kan het meetinstrument er voor het monitoren van de voortgang het beste uitzien?
  4. Hoe kan het meetinstrument voor het beoordelen van de uitkomsten van de Regiodeal er het beste uitzien?

Het meetinstrument is onderbouwd met theorieën over beleidsevaluatie, de opbouw van input, output en outcome en het stoplichtmodel. De resultaten zijn verkregen door deskresearch. Tevens hebben er interviews plaatsgevonden met verschillende actoren die betrokken zijn bij de Regiodeal.

Er is een meetinstrument ontwikkeld. Voor dit instrument worden drie onderzoeksmethoden gebruikt; documentenanalyse, enquêtes en interviews. Er zijn voor elke businesscase targets opgesteld die, ofwel de jaarlijkse voortgang monitoren, of de uitkomsten van de Regiodeal beoordelen; de input, output en outcomes. De kwantitatieve targets worden eerst met een procentuele schaal berekend. Voor de kwalitatieve targets zijn de procenten verdeeld in vijf gelijke categorieën van zeer onvoldoende, onvoldoende, matig, voldoende en zeer voldoende. Vervolgens wordt er een jaarlijks gemiddelde van de businesscases berekend. Dit gemiddelde kan worden beoordeeld op voor- of achteruitgang. Ditzelfde is mogelijk voor de gehele programmalijn. Voor de eindbeoordeling wordt er op dezelfde manier gekeken naar hoe de Regiodeal heeft gepresteerd. Echter, er wordt nu aan elke businesscase een financiële waarde toegekend. Het gemiddelde van de businesscase wordt vermenigvuldigd met de waarden, zodat er uiteindelijk een gemiddelde van de programmalijn uitkomt.

In de Regiodeal werken de overheid, het bedrijfsleven en onderwijs samen. Daardoor wordt er met verschillende bedrijfsculturen gewerkt. Er wordt aangeraden om aandacht te besteden aan het behouden van bottom-up management, open communicatie en een goede machtsbalans. Daarnaast wordt er aangeraden om dit jaar nog te beginnen met het uitvoeren van het onderzoek, waaronder de nulmetingen, de benchmark en de toelichting van het meetinstrument. Aandachtspunten voor het verder ontwikkelen van dit meetinstrument zijn het uitsluiten van externe invloeden in de beoordeling en het voorkomen van manipulatie door keuzes betreffende de financiële waarden.